ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಟ್ಕಾ ೨೦೨೩ ಇಂದು

Advertisement
ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಟ್ಕಾ ನಂಬರ್
ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಟ್ಕಾ ನಂಬರ್

ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಟ್ಕಾ ಒಂದು ರಹಸ್ಯಮಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಾಸಂಗವು. ಈ ವ್ಯಾಸಂಗ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮಾನ್ಯತೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಟ್ಕಾ ಬೇರೆಬೇರೆ ನಾಮಗಳಿಂದ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.


KALYAN PANEL CHART
ಜುಲೈ ೨೦೨೩ ರಿಂದ

<सब अच्छा हो >
DATE
MON
TUE
WED
THU
FRI
SAT

26-06-2023
To
01-07-2023

1
2
2

55

8
8
9

1
6
7

41

3
4
4

5
7
0

24

1
6
7

3
4
5

20

1
9
0

2
3
7

26

2
4
0

5
8
0

31

1
2
8

03-07-2023
To
08-07-2023

6
9
0

53

2
5
6

1
6
7

43

6
8
9

1
6
8

56

1
2
3

1
6
8

51

1
4
6

5
6
8

95

2
3
0

5
6
7

80

4
6
0

10-07-2023
To
15-07-2023

5
7
0

27

2
7
8

1
5
9

53

1
5
7

1
7
8

61

4
7
0

5
6
8

94

1
6
7

1
5
0

61

2
3
6

1
3
0

46

8
9
9

17-07-2023
To
22-07-2023

4
6
9

92

4
8
0

7
0
0

74

2
6
6

3
9
9

14

5
9
0

1
4
9

43

4
9
0

6
8
9

31

1
3
7

4
8
8

03

1
3
9

24-07-2023
To
29-07-2023

6
0
0

63

7
7
9

3
7
9

92

2
3
7

2
2
4

83

1
5
7

7
0
0

74

2
3
9

4
5
9

86

8
0
0

7
8
9

40

6
6
8

31-07-2023
To
05-08-2023

7
7
0

41

5
8
8

3
0
0

39

3
8
8

1
5
7

35

4
5
6

5
9
9

30

1
3
6

4
8
9

18

2
8
8

7
7
8

26

2
5
9

07-08-2023
To
12-08-2023

4
5
0

96

1
7
8

7
8
9

48

1
7
0


ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಟ್ಕಾ ಒಂದು ರಹಸ್ಯಮಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಾಸಂಗವು. ಈ ವ್ಯಾಸಂಗ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮಾನ್ಯತೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಟ್ಕಾ ಬೇರೆಬೇರೆ ನಾಮಗಳಿಂದ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ನಾವು ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಟ್ಕಾ ಅಥವಾ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸಟ್ಟೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಒಂದು ರಹಸ್ಯಮಯ ಆಟ, ನೂರಾರು ಜನರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ಆಟವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಹುಡುಕಿರುವ ರಹಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಈ ರೂಪಗಳ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿವೆ.

ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಟ್ಕಾದ ಇತಿಹಾಸ, ಪ್ರಾಚೀನ ರೂಪಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಸಾರ ವಿಸ್ತಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗುವುದು. ಹಾಗೆಯೇ, ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಟ್ಕಾ ಕಲೆಯ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರಿಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲಾಗುವ ಮೆಟ್ಟಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು.

ನಿಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಮಿಷನ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಠಕರು ಆನಂದವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಓದುಗರಾಗುತ್ತಾರೆ!

ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಟ್ಕಾ ಇತಿಹಾಸ

ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಟ್ಕಾ, ಭಾರತೀಯ ಸಟ್ಟೆ ಖೇಲಾಡಿಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಗೂ ರಹಸ್ಯಮಯ ಖೇಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಹುತೇಕ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕರ ಅರಿವಿಗೆ ಬರದ ಒಂದು ಆಟವಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಟ್ಕಾವು ಭಾರತೀಯ ಸಟ್ಟೆ ಕಲೆಯ ಉನ್ನತ ರೂಪವಾಗಿದೆ.

ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಟ್ಕಾವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿದ ಕಾಲ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳ ನಮಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇದು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹರಡಿದ ಕಲೆಯೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಟ್ಕಾವು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಮೂಲಭೂತ ರೂಪಗಳ ಒಂದು ಆಟವಾಗಿತ್ತು, ಜನರು ಹಣ ಹಾಕಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಮೊದಲಿಗೆ, ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಟ್ಕಾ ಆಟವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರಣಗಳ ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯಮಾಪಕ ಗುಣಮಾನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಬಾಹ್ಯ ಸಂಸಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಟ್ಕಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಟಾಂಕಲುಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಗಳಿಸಿತ್ತು.

ಮೊದಲು ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಟ್ಕಾ ಆಟವು ಕೇವಲ ಕಳೆದುಹೋದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಹಣ ಹಾಕಿದ್ದ ಜನರು ಹತ್ತಿರದ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಟ್ಕಾ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಹೊತ್ತ ಟಾಂಕಲುಗಳ ಹಾಗೂ ಬಿಳಿ ನುಣುಪುಗಳ ಮೂಲಕ ನಾಗರಿಕರು ಬೇರೆಬೇರೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಆಟದ ನಿಯಮಗಳು, ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಕ್ಕನ ಸ್ಥಾನ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಕ್ಕನ ಪಾತ್ರ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಟ್ಕಾದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ, ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಟ್ಕಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ನಿಜವಾದ ಜಯಿಕರ್ತರು ಅಥವಾ ಲಾಭದಾರಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳಿಗೆ ಭಾಜನೆ ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದರು.

ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಟ್ಕಾ ಬೃಹತ್ ಬಾಜಾರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಮೂಲೆಗೆ ಬಂದು ಅನೇಕ ಜನ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಇಂತಹ ಕಲೆಯ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಟ್ಕಾ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ತರವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿತ್ತು.

ಆದರೆ, ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಟ್ಕಾ ಆಟವು ಹಾನಿಯ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಹೋಗಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷತಿಯ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಟ್ಕಾ ಮನೆತನಗಳು ಬಡ ಜನರನ್ನು ನುಂಗಿ ಹಾಕುವ ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದವು.

ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಟ್ಕಾ ಆಟವು ಬಿಳಿ ಹಣಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದು ಸಮಾಜದ ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಪಾರ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಟ್ಕಾ ಆಟ ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡಿತು.

ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಟ್ಕಾವು ಸಮಾಜದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಆರಿಸಲು ಅದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದರೂ, ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎಷ್ಟೇ ರಹಸ್ಯಮಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಅದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಇದು ಆಧುನಿಕ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೂ, ಅದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಇದು ಕನಸುಗಳಿಗೂ ಸತ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳ ಪಟಲದಲ್ಲಿ ಹಾಸು ಹೊಕ್ಕಿರುವುದು. ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದರ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಅರಿಯುವ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಈ ಆಟವನ್ನು ಆಡುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಟ್ಕಾದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಿಹಿತವಾಗಿರುವ ಅರ್ಥಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂದೇಶಗಳು ಇದನ್ನು ಒಂದು ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿವೆ. ಈ ಖೇಲಾಟದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಅರಿಯುವುದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದ್ದಿರಬಹುದು.

ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಟ್ಕಾ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಸರುಗಳು

ಸಟ್ಟೆ ಮಟ್ಕಾ (ಸಟ್ಟೆ ಸಂಖ್ಯೆ): ಇದು ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಟ್ಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿರುವ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ ಆಟ ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಾಜಾರ್ ಮಟ್ಕಾ: ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಟ್ಕಾ ಬಾಜಾರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ಖೇಳಿಸಿ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ರಭಸದ ಆಟವಾಗಿದೆ.

ಲಾಟರಿ ಮಟ್ಕಾ: ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಟ್ಕಾವನ್ನು ಲಾಟರಿ ಆಟವೆಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನುದಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಆಟ ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಂಬರ್ ಮಟ್ಕಾ: ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಟ್ಕಾದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಯತಾಕಾರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಹತ್ತಿರದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಆಟ ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೊಂಕಣ ಮಟ್ಕಾ: ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಟ್ಕಾವನ್ನು ಮನೆತನದ ಅನುಕೂಲತೆಗೆ ಬಳಸಿ ಖೇಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೆಸರುಗಳು

ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಟ್ಕಾ: ಇದು ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಟ್ಕಾ ಆಟದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೆಸರು.

ಡೀಪಾವಲಿ ಮಟ್ಕಾ: ಇದು ಡೀಪಾವಲಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಟ್ಕಾ ಆಟ.

ಗಣೇಶ ಮಟ್ಕಾ: ಈ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಟ್ಕಾ ಆಟ.

ಹೊಲಿ ಮಟ್ಕಾ: ಇದು ಹೊಲಿ ಹೊಸದ ಅಥವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಬಳಸಿ ಖೇಳಿಸಲಾಗುವ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಟ್ಕಾ ಆಟ.

ದೀಪ ಮಟ್ಕಾ: ಈ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಟ್ಕಾ ಆಟ.

ಈಗ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ವಿನಂತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆಟ ಆಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಾದರೆ ನೆರವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇನೆ! ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿನಾಶರಹಿತವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತೇನೆ.

ನೀವು ನಮ್ಮ ಮುಖಪುಟವನ್ನು ಸಹ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು – Sattamatka-kalyan.com

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ.. ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ .. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಅಕ್ರಮ ಮಟ್ಕಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಗೇಮಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿಲ್ಲ.. ನಿಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಟ್ಕಾ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನಿಷೇಧಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ… les/ಕಾನೂನುಗಳು… ನಮ್ಮ ಸೈಟ್ ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ… ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸೈಟ್ ತ್ಯಜಿಸಿ.